SFI-anmälan

Personuppgifter

Hjälp

Om du vill kan du ange ett telefonnummer till en anhörig som vi kan nå i nödfall.

Språk (obligatorisk)

Hjälp

Har du flera modersmål och övriga språk ange dem nedan.

Invandringsorsak (obligatorisk)

Hjälp

Varför flyttade du till Sverige?

Behov av tolk vid introduktionen
Utbildningsbakgrund i ditt hemland (obligatorisk)
Ange din utbildningsbakgrund i ditt hemland i antal år:

Hjälp

Vilken är den högsta utbildning du gått färdigt i ditt hemland?

Utbildningsbakgrund i Sverige
Ange hela din utbildningsbakgrund.
UtbildningAntal årKommun
SFI
Grundskola
Gymnasieskola
Vuxenutbildning
Universitet/högskola
Tidigare studienivå i Svenska för invandrare (obligatorisk)

Hjälp

Vilken nivå inom Svenska för invandrare (SFI) har du studerat på tidigare?

lämna in intyg/betyg på dina tidigare studier i svenska.

Senaste studieår i Svenska för invandrare

Hjälp

Vilket år studerade du senast Svenska för invandrare (SFI)? Anges endas om du tidigare studerat SFI. Anges i format ÅÅÅÅ, till exempel 2006.

Mål med studierna (obligatorisk)

Hjälp

Vad är ditt mål med att studera Svenska för invandrare (SFI)?

Yrkeserfarenhet från hemlandet (obligatorisk)

Hjälp

Vilken sorts yrke jobbade du huvudsakligen med i ditt hemland?

Nuvarande sysselsättning (obligatorisk)

Hjälp

Vilken är din nuvarande sysselsättning?

Nuvarande yrke

Hjälp

Vilken sort yrke jobbar du med nu? Om du INTE arbetar välj "Arbetar ej".

Önskemål om studieform (obligatorisk)

Hjälp

dagtid (Ospecificerat): väntetid upp till 3 månader

fm/ em (Specificerat): väntetid upp till 6 månader

FM: mån-fre 8.30-12.00
EM: mån-tors 12.45-16.00 samt
fre 8.30-12.00

Distans: erbjuds på C och D nivå för dig som arbetar eller är föräldraledig.
Arbete under studietiden (obligatorisk)
Läser och skriver på sitt modersmål (obligatorisk)
Läser och skriver på det latinska alfabetet (obligatorisk)
Samhällsinformation (obligatorisk)
Etableringplan

Hjälp

När går din etableringsplan ut? (ange datum)

Egna tillägg och kommentarer

Hjälp

Har du ytterligare information du vill ange i samband med din anmälan kan du ange dem här.

Bekräfta och skicka anmälan (obligatorisk)

Choose your language

Hjälp

SFI-anmälan är för dig som bor i Nyköping och vill studera svenska.

Om du är folkbokförd i en annan kommun ska du skriva ut din anmälan och lämna till SFI i din hemkommun för att de ska kunna bevilja att du studerar i Nyköpings kommun.

Här kan du läsa och hitta mer information om svenskundervisning för invandrare och om din rätt till utbildningen.

http://campusnykoping.se/kommunal-vuxenutbildning/utbildning-i-svenska-for-invandrare/


Viktig information:

- Samhällsorientering erbjuds inte till den som är medborgare i ett EES-land / Schweiz.

-Har du studerat svenska tidigare?
lämna in intyg/betyg på dina tidigare studier i svenska.

- Är du EU-medborgare och har samordningsnummer?
lämna in en kopia av ditt pass för att styrka ditt EU-medborgarskapet.

- Du lämnar dina dokument (intyg, betyg m.m. ) i informationen eller skickar till följande adress:
Nyköpings kommun
Campus Nyköping
Att: Huda Al Safadi Joneidi
611 83 Nyköping

-Skriv handläggarensnamn och telefonnummer längst ned vid egna tillägg och kommentar om du tillhör etableringsprogram på arbetsförmedlingen.

-Om du har skyddad identitet eller är EU-medborgare och saknar personnummer/samordningsnummer, så ska du inte anmäla dig via webbsidan utan kontakta oss på telefonnummer
0155 45 76 78 eller 0155 45 73 67.

Om du har frågor kan du kontakta oss på sfi-admin@nykoping.se eller
0155 45 76 78

Information om behandling av personuppgifter

Campus Nyköping/Nyköpings kommun behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna hantera din ansökan på ett korrekt sätt samt för att kunna administrera dina studier och studieresultat så effektivt som möjligt.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra uppgift av allmänt intresse och/eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. Campus Nyköping hämtar din adress från folkbokföringsregistret. De uppgifter du lämnar kommer att lämnas ut till den utbildningsanordnare (skola) du placeras på (om en sådan placering sker). Uppgifterna kan även komma att lämnas ut till samverkande myndigheter. De kan också komma att användas för statistik, men är då helt avpersonifierade. Campus Nyköping kan komma att använda dina uppgifter för att komma i kontakt med dig för att fråga om ditt 
intresse av att medverka i olika typer av enkäter och undersökningar.

Din ansökan blir offentlig handling
När din ansökan kommit in blir den allmän och offentlig och därmed möjlig för vem som helst att ta del av. Tänk därför på att inte skicka in handlingar som du inte vill ska vara tillgängliga för allmänheten. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta Campus Nyköping. 

Dina personuppgifter sparas av Campus Nyköping så länge de behövs för ändamålet – till exempel tills du har avslutat din utbildning. 

Vilka personuppgifter behandlar vi?
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som Campus Nyköping behandlar. Du har även rätt att begära rättelse av felaktig data och i vissa fall rätt att begära att dina uppgifter raderas eller att behandlingen tillfälligt begränsas.

Om vi behandlar dina uppgifter med stöd av en intresseavvägning så har du rätt att göra invändningar mot behandlingen. Om du själv lämnat personuppgifter till oss så har du i vissa fall (behandling som grundar sig på samtycke eller avtal) möjlighet att få ut personuppgifterna och använda dessa på annat håll. Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket.

Skulle du anse att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande regelverk så bör du anmäla det till oss eller till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten. 

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen
Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. 

Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden
611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 80 00 (vxl)
regkan@nykoping.se

Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombudet i Nyköpings kommun.

Dataskyddsombudet 
611 83 Nyköping
Tfn 0155-24 80 00 (vxl)
dataskyddsombud@nykoping.se

Läs mer om behandling av personuppgifter samt dina rättigheter på:
https://nykoping.se/personuppgifter
https://nykoping.se/barn-och-utbildning/personuppgifter-och-gdpr

Mer information gällande Dataskyddsförordningen
 
Alvis logo Alvis från Gotit